Izvilkumi no normatīvajiem aktiem, kas attiecās uz elektronisko saraksti

traffic.lv

Elektronisko dokumentu likums


3. pants. Elektroniskais dokuments

(1) Prasība pēc dokumenta rakstveida formas attiecībā uz elektronisko dokumentu ir izpildīta, ja elektroniskajam dokumentam ir elektroniskais paraksts un elektroniskais dokuments atbilst citām normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.


(2) Elektroniskais dokuments uzskatāms par pašrocīgi parakstītu, ja tam ir drošs elektroniskais paraksts. [..]


(3) Ja normatīvie akti paredz, ka dokumentam papildus citiem rekvizītiem nepieciešams arī zīmoga nospiedums, šī prasība attiecībā uz elektronisko dokumentu ir izpildīta, ja elektroniskajam dokumentam ir drošs elektroniskais paraksts un laika zīmogs [..].


(5) Elektronisko dokumentu apritē starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām elektroniskais dokuments uzskatāms par parakstītu, ja tam ir drošs elektroniskais paraksts un laika zīmogs [..].


Pārejas noteikumi

1. Valsts un pašvaldību iestādēm ir pienākums pieņemt elektroniskos dokumentus no fiziskajām un juridiskajām personām ne vēlāk kā 2004. gada 1. janvārī.


Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumi Nr. 473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”


1. Noteikumi nosaka elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēša­nas, glabāšanas un aprites kārtību valsts un pašvaldību iestādēs un kārtību, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām.


6. Elektroniskais dokuments, kuru izstrādājusi un noformējusi privāto tiesību juridiskā persona, satur šādus rekvizītus:


6.1. pilns privāto tiesību juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, juridiskā adrese vai elektro­niskā pasta adrese, uz kuru vēlas saņemt atbildi;


6.2. elektroniskā dokumenta adresāts – pilns iestādes nosaukums;


6.3. dokumenta veida nosaukums (izņemot vēstules);


6.4. dokumenta izstrādāšanas, izdošanas, pieņemšanas vai parakstīšanas vietas nosaukums;


6.5. dokumenta parakstītāja vārds, uzvārds un amats;


6.6. drošs elektroniskais paraksts un laika zīmogs.


9. Elektroniskā dokumenta izstrādāšanā un noformēšanā lieto kodus saskaņā ar Latvijas nacionālo standartu LVS 8:1992+ A1:1993 “8. bitu kodēto grafisko simbolu kopa Baltijas jūras reģiona valstīm”.


10. Elektroniskajam dokumentam izmanto šādus datņu formātus:


10.1. nenoformētam tekstam – TXT;


10.2. noformētam tekstam – RTF, SGML (XML);


10.3. grafiskai informācijai – JPEG, TIFF vai PNG;


10.4. vektoru grafikai – CGM.


14. Elektronisko dokumentu apriti nodrošina, izmantojot vismaz vienu no šādiem elektronisko datu nesējiem:


14.1. elektronisko pastu [..]


16. Ja elektronisko dokumentu nosūta, izmantojot elektronisko pastu, to nosūta elektroniskā pasta ziņojumā kā pievienotu datni uz oficiālo elektroniskā pasta adresi, kas norādīta iestādes mājas lapā internetā, iestādes veidlapā vai elektroniskā dokumenta autora iesniegtajā dokumentā.


17. Šo noteikumu 14.1. apakšpunktā minētajā gadījumā iestāde reģistrē elektroniskā dokumenta saņemšanas datumu, laiku, iesniedzēju un iesniedzēja elektroniskā pasta adresi un vienas darbdienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts iestādei.


22. Ja elektroniskais dokuments nosūtīts pa elektronisko pastu [..] tiek uzskatīts, ka adresāts to ir saņēmis divu darbdienu laikā pēc tā nosūtīšanas. [..]


23. Ziņas par elektronisko dokumentu un tā saturu iestāde reģistrē informācijas sistēmā neatkarīgi no to informācijas nesēja.


24. Iestāde reģistrē elektroniskā dokumenta nosūtīšanas vai saņemšanas datumu, laiku un elektroniskā dokumenta adresātu.


Valid HTML 4.01 Transitional