Neredzamais „ķieģelis” - „barotava” ceļu policijai?
(ierosināts pēc traffic.lv apmeklētāja lūguma)


Situācijas apraksts

Braucot pa vienvirziena Kalnciema ielas sākumu Daugavgrīvas ielas virzienā (izbraucot uz krastmalu), ir iespējams veikt kreiso pagriezienu divos veidos:

  1. iebraucot tālākajā (galvenajā) braucamajā daļā;
  2. izbraucot caur "kabatu", kuru izmanto piebraukšanai pie gāzes uzpildes stacijas un blakus esošiem veikaliem.

Nogriežoties pa kreisi tuvākajā "kabatā" (Daugavgrīvas ielas kreisajā pusē) virs joslas, kas iet caur sabiedriskā transporta pieturu, ir uzstādīta 301. un 812. ceļa zīmju kombinācija, līdzīga tai, kas uzstādīta Slokas ielā.

Braucot pa Daugavgrīvas ielu pat nevar iedomāties, kas varētu būt neloģisks ar šo 301. un 812. ceļa zīmju kombināciju. Tomēr, braucot pa Kalnciema ielu un veicot kreiso pagriezienu, "ķieģeli", kas ir uzstādīts virs trolejbusa vadiem, ir ļoti grūti ieraudzīt!


2005. gada 23. martā traffic.lv apmeklētājs, veicot kreiso pagriezienu, neieraudzīja 301. un 812. ceļa zīmju kombināciju, un iebrauca joslā, kas iet caur sabiedriskā transporta pieturu. Aiz pieturas dežurēja ceļu policijas darbinieki, kuri apstādināja nelaimīgo "pārkāpēju" un sastādīja administratīvo protokolu-lēmumu:

40 Ls vērts naudas sods tika uzlikts neskatoties uz to, ka autovadītājs nemaz neredzēja neveikli uzstādītas ceļa zīmes.

Apskatāmies uz fotogrāfijām šo nejauko vietu. Ņemiet vērā to, ka Daugavgrīvas ielā ir ļoti intensīva satiksme. Iebraucot krustojumā ir jādod ceļš transportlīdzekļiem, kas tuvojas no labās puses. Attiecīgi lielāka daļa uzmanības pagrieziena veikšanas brīdī vadītājam ir pievērsta tam, kas notiek labajā pusē no viņa automašīnas, nevis skatīšanai, vai gadījumā kaut kāda aizliedzošā ceļa zīme nekarājas uz trolejbusa drātīm tā, ka viņu parastais mirstīgais nevar pamanīt.


Sastādītā administratīvā protokola apstrīdēšanas gaita

Administratīvo protokolu, pēc traffic.lv redakcijas viedokļa nepamatoti sodītajam "pārkāpējam", sastādīja 2005. gada 23. martā.

2005. gada 1. aprīlī viņš uzrakstīja sūdzību Valsts policijas priekšniekam.

2005. gada 3. maijā RGPP Kārtības policijas pārvalde pieņēma lēmumu pagarināt iesnieguma izskatīšanas termiņu līdz 2005. gada 5. jūnijam.

Savukārt, 2005. gada 7. jūnijā RGPP Kārtības policijas pārvalde pieņēma lēmumu pagarināt iesnieguma izskatīšanas termiņu līdz 2005. gada 5. augustam.

2005. gada 27. jūnijā tika pieņemts lēmums sūdzību noraidīt un atstāt sastādīto administratīvo lēmumu spēkā.

2005. gada 2. septembrī tika nosūtīts pieteikums Administratīvajai rajona tiesai par administratīvā akta atcelšanu pilnībā.

2005. gada 7. septembrī Administratīvā rajona tiesa pieņēma lēmumu ierosināt administratīvo lietu.

2005. gada 4. oktobrī no Administratīvās rajona tiesas ir saņemts RGPP Kārtības policijas pārvaldes paskaidrojums.

2006. gada 11. augustā Administratīvā rajona tiesa uzaicināja uz tiesas sēdi, kas notiks 2006. gada 21. novembrī.

2006. gada 4. decembrī Administratīvā rajona tiesa nosprieda atzīt pieteikumu par pamatotu un atcelt RGPP Kārtības policijas lēmumu par soda uzlikšanu 40 Ls apmērā.

traffic.lv redakcija uzmanīgi sekoja līdzi šai lietai, iespēju robežās sniedza savu atbalstu, nodrošināja mūsu lasītaju ar nepieciešamajiem dokumentiem un atspoguļoja lietas gaitu šajā portālā, un sadarbības rezultātā nepamatots policijas lēmums un sods tika atcelts.


Situācijas analīze

traffic.lv redakcijas pārstāvis pasēdēja uz vahts, un konstatēja, ka katrs otrs autobraucējs neredz uzstādītās ceļa zīmes un brauc cauri sabiedriskā transporta pieturai.


traffic.lv redakcijai ir ļoti lielas šaubas par to, ka šis vadītājs apzināti pārkāpj Ceļu satiksmes noteikumus.

Drīzāk viņš vienkārši neredz maģisko 301. ceļa zīmi, tāpat kā visi pārējie autobraucēji, kas brauc zem "ķieģeļa".


Analizējam policijas attieksmi pret notikušo

RGPP Kārtības policijas pārvaldes priekšnieka V. Voina 2005. gada 27. jūlija lēmumā var ieraudzīt sekojošus vārdus:

Šāds apgalvojums traffic.lv redakcijai liekas šokējošs, jo ieraugot šādu atbildi, vispār pazūd tik un tā minimālā cerība, ka policijas darbiniekiem kādreiz būs adekvāta un cilvēciskā attieksme pret Latvijas Republikas iedzīvotājiem.

Arī šokē, ka amatpersonai liekas, ka nav nepieciešamības veikt satiksmes reorganizāciju minētajā ceļa posmā. Bet viņu arī var saprast: pazudīs vēl viena nesakārtota vieta pilsētā un policijas darbiniekiem nebūs iespējas sodīt nelaimīgus braucējus par šādu "pārkāpumu".

traffic.lv redakcijai liekas, ka ar šādu valsts amatpersonu attieksmi mēs normālu dzīvi mūsu valstī nekad neuzbūvēsim.

Šis attēls ir uzņemts no iesniedzējam neizdevīgā leņķa. Tik un tā ceļa zīme nav pietiekoši labi redzama.


Jāatgādina policijas amatpersonām, ka Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss nosaka:
237. Lietvedības uzdevumi administratīvo pārkāpumu lietās ir šādi: [...] noskaidrot cēloņus un apstākļus, kas veicina administratīvo pārkāpumu izdarīšanu [...].

278. Institūcija (amatpersona), kas izskata lietu, konstatējot administratīvo pārkāpumu izdarīšanas cēloņus un veicinošos apstākļus, iesniedz attiecīgiem komersantiem, iestādēm, organizācijām un amatpersonām priekšlikumus par nepieciešamību veikt pasākumus šo cēloņu un apstākļu novēršanai. Minētajām organizācijām un personām ir pienākums mēneša laikā no priekšlikuma saņemšanas dienas paziņot par veiktajiem pasākumiem institūcijai (amatpersonai), kas priekšlikumu iesniedzis.

Diemžēl frāze "RGPP KPP nesaskata nepieciešamību satiksmes reorganizācijai un ceļa zīmju maiņai" pēc traffic.lv redakcijas viedokļa liecina par to, ka policija nav ieinteresēta novērst turpmākos "pārkāpumus".


Analizējam normatīvus aktus

Ministru kabineta 2004. gada 29. jūnija noteikumi Nr. 571 „Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk tekstā – CSN):
282.1. 301. zīme “Iebraukt aizliegts”. Aizliegts iebraukt jebkādiem transportlīdzekļiem.

307.10. 812. papildzīme “Braukšanas josla”. Norāda braukšanas joslu, uz kuru attiecas zīmes darbība.

284. 301. [...] zīmes darbība neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem.

83. Pirms nogriešanās [...] pa kreisi [...] transportlīdzekļa vadītājam uz brauktuves laikus jāieņem attiecīgs malējais stāvoklis, kas paredzēts braukšanai attiecīgajā virzienā.

Jāatzīmē: 1968. gada 8. novembra Konvencijā par ceļa zīmēm un signāliem, kas ir saistoša arī Latvijai, 6. panta 1. punktā nostiprināts, ka
Zīmes jāizvieto tā, lai vadītāji, kam tās ir domātas, varētu tās viegli un savlaicīgi atpazīt.


Mēģinām saprast, kam tā ceļa zīme vispār ir vajadzīga

traffic.lv redakcijā neviens nevar saprast, kāpēc vispār pastāv šis aizliegums braukt caur sabiedriskā transporta pieturu.

Spriežot pēc šīs fotogrāfijas, pat ja pieturā stāv autobuss, garām braucošais vieglais auto nevienam netraucē.

Šī situācija nav līdzīga situācijai Slokas ielā. Slokas ielā nesabiedriskais transports apgrūtināja sabiedriskā transporta piebraukšanu pie krustojuma. Toties šeit parastais transports nevienam netraucē. Izbraukt no šīs pieturas Daugavgrīvas ielā arī var mierīgi, jo tam palīdz 3. josla, kura ar 301. ceļa zīmes un 812. papildzīmes, kā arī 934. ceļa apzīmējuma palīdzību ir slēgta satiksmei.


traffic.lv secinājumi

Minētajā ceļa posmā satiksmes dalībnieku vidū rodas pārpratumi un tiek apdraudēta droša un ērta ceļu satiksme. Vai šī vieta nav ceļu policijas "barotava", kur policijas darbinieki izmanto nepārdomāti uzstādītās ceļa zīmes?

301. zīme ar 812. papildzīmi ir izvietota gandrīz pašā kabatas sākumā, līdz ar to vadītāji, kas brauc pa Kalnciema ielu un atbilstoši CSN 83. punktam nogriežas pa kreisi no kreisā malējā stāvokļa uz Kalnciema ielas vienvirziena brauktuves, 301. zīmi ar 812. papildzīmi neredz.

Tā kā 301. zīme ar 812. papildzīmi atrodas virs joslas, tas nozīmē, ka aizliegts pabraukt tieši zem „ķieģeļa” visiem transportlīdzekļiem, izņemot sabiedrisko transportu.

Sakarā ar to, ka šī josla nav atdalīta no kabatas kreisās puses ar 920. ceļa apzīmējumu:

1) nav saprotams joslu skaits un vadītāji to nosaka paši saskaņā ar CSN 96. punktu, ņemot vērā brauktuves platumu, automobiļu gabarītus un nepieciešamos intervālus starp transportlīdzekļiem;

2) uzreiz pēc 301. zīmes ar 812. papildzīmi nav aizliegts pārkārtoties un braukt pa šo joslu.

Arī pa kreisi no sabiedriskā transporta pieturas uzstādītā 412. zīme un 905. ceļa apzīmējums maldina vadītājus, un netieši liecina par to, ka minētajā vietā nav nekāds braukšanas aizliegums.

301. un 812. ceļa zīmju kombinācija ir lieka, jo tā nekādā veidā nav spējīga uzlabot sabiedriskā un nekāda cita veida transporta satiksmi minētajā vietā. Tāpēc tā ir demontējama.


Situācijas risināšana

30.01.2006.
Nosūtīts iesniegums RD Satiksmes departamentam ar lūgumu demontēt 301. zīmi ar 812. papildzīmi Daugavgrīvas ielā.
16.02.2006.
Saņemta vēstule no RD Satiksmes departamenta, kurā teikts, ka 301. zīme ar 812. papildzīmi Daugavgrīvas ielā ir uzstādītas tāpēc, ka pieturvietā ir ļoti intensīva sabiedriskā transporta satiksme (599 sabiedriskā transporta vienības dienā).
05.03.2006.
Ir veikts eksperiments, kurā traffic.lv redakcijas pārstāvis izbraucis Kalnciema un Daugavgrīvas krustojumu ar fotokameru acu priekšā.
07.03.2006.
Nosūtīts iesniegums RD Satiksmes departamentam ar lūgumu iedziļinājāties lietas būtībā, izanalizēt mūsu vēstulē minēto informāciju un pamatojumu, kā arī pārskatīt pieņemto lēmumu un:
1) demontēt minētās 301. un 812. zīmes;
2) vai nomainīt 301. un 812. zīmes pret 505. zīmi „Josla pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem” un izvietot to tuvāk pieturai.
16.03.2006.
Ir uzņemtas fotogrāfijas, kurās atspoguļots fakts, ka autovadītāju lielāka daļa brauc caur sabiedriskā transporta pieturu.
24.03.2006.
Saņemta vēstule no RD Satiksmes departamenta, kuru izvērtējot, traffic.lv redakcijai radās iespaids, ka departamenta darbiniekiem nebija ne mazākas vēlmes saprast problēmas būtību.
Diemžēl ne eksperiments, ne fotogalerija nedeva RD Satiksmes departamenta darbiniekiem nekādu skaidrību par to, kur ir problēma.
28.03.2006.
Sakarā ar to, ka RD Satiksmes departamenta 24.03.2006. dotā atbilde neapmierina traffic.lv redakciju, nosūtīts iesniegums Rīgas domei.
20.04.2006.
Saņemta atbilde no Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas. Nu negrib cilvēki domāt ar galvu...
24.04.2006.
Nosūtīts pieteikums Administratīvajai rajona tiesai.
09.05.2006.
No Administratīvās rajona tiesas saņemts lēmums par administratīvās lietas ierosināšanu.
22.05.2006.
No Administratīvās rajona tiesas saņemti Rīgas domes paskaidrojumi administratīvās lietas ietvaros.
02.06.2006.
No Administratīvās rajona tiesas saņemts aicinājums uz tiesas sēdi, kas notiks 2006. gada 6. decembrī plkst. 12:00 Rīgā, Antonijas ielā 6, 138. telpā.
26.05.2006.
Administratīvajai rajona tiesai nosūtīts iesniegums par to, ka gadījumos, ja ceļa zīme iedarbojas uz konkrētu satiksmes dalībnieku, piemēram, liekot braucējam apstāties, tā uzskatāma par administratīvo aktu.
09.06.2006.
VAS „Latvijas Valsts ceļi” nosūtīts iesniegums ar lūgumu sniegt oficiālo skaidrojumu un atzinumu, vai 301. zīme „Iebraukt aizliegts” ar 812. papildzīmi „Braukšanas josla” ir izvietotas tā, lai vadītāji, kas veic kreiso pagriezienu no Kalnciema ielas, varētu tās viegli un savlaicīgi ieraudzīt un atpazīt.
21.06.2006.
No VAS „Latvijas Valsts ceļi” Satiksmes organizācijas pārvaldes saņemta atbilde, kurā iestāde pauž viedokli, ka dotajā Daugavgrīvas ielas posmā nav nepieciešamas izmaiņas satiksmes organizācijā.
30.06.2006.
VAS „Latvijas Valsts ceļi” nosūtīts iesniegums ar lūgumu tomēr sniegt oficiālo skaidrojumu un atzinumu, vai vadītājiem, kas līdz remontdarbu sākumam veica kreiso pagriezienu no Kalnciema ielas uz Daugavgrīvas ielu, bija iespēja viegli un savlaicīgi ieraudzīt un atpazīt 301. zīmi „Iebraukt aizliegts” un 812. papildzīmi „Braukšanas josla”, kuri uzstādīti virs sabiedriskā transporta pieturas.
12.07.2006.
No VAS „Latvijas Valsts ceļi” Satiksmes organizācijas pārvaldes saņemta atbilde, kurā teikts, ka līdz remontdarbu sākumam autovadītājiem, kuri veica kreiso pagriezienu no Kalnciema ielas uz Daugavgrīvas ielu, varēja būt problēmas viegli un savlaicīgi ieraudzīt minētās zīmes.
17.07.2006.
LR Satiksmes ministrijai nosūtīts iesniegums ar lūgumu sniegt oficiālo skaidrojumu un atzinumu par CSN ievērošanu, veicot kreiso pagriezienu no vienvirziena Kalnciema ielas uz Daugavgrīvas ielu līdz remontdarbu sākumam, kad šis manevrs bija iespējams.
09.08.2006.
No LR Satiksmes ministrijas saņemta atbilde, kurā teikts: "[..] automobiļa vadītājs, lai veiktu nogriešanos pa kreisi, nevar viennozīmīgi izvērtēt satiksmes organizāciju šajā krustojumā. Lai novērstu transportlīdzekļu vadītāju dažādu minētās situācijas izpratni, pēc remontdarbu beigām nepieciešami papildus uzlabojumi krustojumā, izvietojot papildus ceļa zīmes un ceļa apzīmējumus ar informāciju par atļautajiem virzieniem transportlīdzekļu vadītājiem, kuri nogriežas pa kreisi no Kalnciema ielas uz Daugavgrīvas ielu."
14.08.2006.
Administratīvajai rajona tiesai nosūtīts iesniegums ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” Satiksmes organizācijas pārvaldes un LR Satiksmes ministrijas viedokļiem, kā arī papildus argumentiem šajā jautājumā.
14.08.2006.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 9. nodaļas noteikumiem Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Ceļu policijas nodaļai nosūtīts iesniegums par uzziņu ar jautājumiem, kāda ir 301. ceļa zīmes “Iebraukt aizliegts” un 812. papildzīmes “Braukšanas josla” kombinācijas darbības zona, ja braukšanas josla, virs kuras uzstādītas minētās zīmes, nav atdalīta no pārejas brauktuves daļas, piemēram, ar 920. ceļa apzīmējumu vai sadalošo joslu, un vai ceļu policijas darbinieki drīkst (nedrīkst) piemērot vadītājam administratīvo sodu par braukšanu šajā joslā, ja viņa automašīna nav pabraukusi tieši zem „ķieģeļa”, bet atbilstoši CSN viņš pārkārtojies šajā joslā pēc minētām zīmēm.
16.08.2006.
No Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Ceļu policijas nodaļas saņemta vēstule, ka saskaņā ar likuma „Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās” 8. panta pirmo daļu iesniegums par uzziņu pārsūtīts pēc piekritības un atbildes sniegšanai Ceļu satiksmes drošības direkcijai.
21.08.2006.
Ņemot vērā to, ka iesnieguma par uzziņu izskatīšanu, uzziņu sagatavošanu un sniegšanu regulē Administratīvā procesa likums, bet likums „Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās” šajā gadījumā nav piemērojams, Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Kārtības policijas pārvaldei nosūtīts atkārtotais iesniegums par uzziņu.
25.09.2006.
No Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes saņemts lēmums par iesnieguma par uzziņu izskatīšanas termiņa pagarināšanu.
24.10.2006.
No Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes saņemta uzziņa, kurā norādīts, ka ceļa zīme Nr. 301 „Iebraukt aizliegts” ir uzskatāma par „barjeras zīmi”, t.i., tai nav noteikts darbības zonas posms (piem. zīmes darbība attiecas uz brauktuvju krustošanās vietu, zīmes darbība ir spēkā no tās uzstādīšanas vietas līdz tuvākajam krustojumam u.tml.), bet tās darbība attiecas uz brauktuvi pirms kuras tā uzstādīta vai brauktuves daļu virs kuras tā uzstādīta (gadījumos, ja tā uzstādīta kopā ar papildzīmi Nr. 812) un ir spēkā tās uzstādīšanas vietā. Transportlīdzekļa vadītājs drīkst iebraukt joslā, virs kuras uzstādīta ceļa zīme Nr. 301 uzreiz pēc pabraukšanas tai garām. Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Kārtības policijas pārvalde uzskata, ka policijas darbinieki drīkst sodīt vadītājus par ceļa zīmes Nr. 301 prasību neievērošanu tikai tad, ja inspektors ir fiksējis, ka transportlīdzekļa vadītājs pabrauc zem šīs zīmes.
30.10.2006.
Administratīvajai rajona tiesai nosūtīts iesniegums ar Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes uzziņu un viedokli šajā jautājumā.
06.12.2006.
Administratīvajā rajona tiesā notika sēde, kuras sākumā Rīgas domes pārstāve iesniedza Kalnciema un Daugavgrīvas ielu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu shēmu, kas tika izstrādāta remontdarbiem šajā rajonā un kuru nolemts saglabāt kā pastāvīgo. Pēc jaunās shēmas Kalnciema ielā braukšanas virziens mainīts uz pretējo, līdz ar ko strīdus manevru (kreisais pagrieziens "kabatā", kuru izmanto piebraukšanai pie gāzes uzpildes stacijas un blakus esošiem veikaliem, un kurā atrodas sabiedriskā transporta pietura) vairs nav iespējams veikt. traffic.lv redakciju apmierina minētās izmaiņas ceļu satiksmes organizācijā, kaut gan paliek jautājums par 301. un 812. ceļa zīmju kombinācijas lietderību un nepieciešamību pirms sabiedriskā transporta pieturas, jo uzreiz pēc 301. zīmes ar 812. papildzīmi nav aizliegts pārkārtoties un braukt pa šo joslu.

Rīgas domes pārstāve negaidīti mainīja savu viedokli un piekrita mums, ka 301. zīme ir uzskatāma par „barjertipa zīmi” un uzreiz pēc tās drīkst braukt pa šo joslu, tādējādi atbildētāja pati apgāza savu paskaidrojumu 4. punktā norādīto, ka šajā vietā 301. zīme ar 812. papildzīmi nosaka – aizliegts iebraukt šajā joslā, tātad par to nevar arī braukt ne tikai zīmes uzstādīšanas vietā, bet arī visā joslā.


27.12.2006.
Administratīvā rajona tiesa piekrita mūsu viedoklim, ka juridiskajā un speciālajā literatūrā, kā arī tiesu praksē dominē uzskats par ceļa zīmi kā īpaša veida administratīvo aktu. Tiesa pieņēma lēmumu izbeigt tiesvedību, jo no 2006. gada 20. aprīļa mainīta satiksmes organizācija konkrētajā posmā (t.i., zaudējuši spēku vai grozīti ceļu satiksmes organizāciju noteicošie administratīvie akti – ceļa zīmes) un vairs netiek aizskartas tiesiskās intereses, līdz ar to izbeidzies tiesiskais strīds, kas bija par pamatu pieteikuma iesniegšanai tiesā. Šis lēmums ir stājies spēkā 2007. gada 9. janvārī.


Ar cieņu,
Aleksandrs un Tengizs
2006. gada 30. janvārī - 2007. gada 5. janvārī