Tālavas gatve: iela vai pagalms?


Situācijas apraksts

Ir grūti vizuāli saskatīt Tālavas gatvē ielu, jo tā izskatās pēc daudzdzīvokļu namu pagalma. Tāpēc šajā jaukā ieliņā ļoti bieži var redzēt mammas, kas mierīgi staigā pa šīs ielas braucamo daļu ar saviem bērniem. Tomēr juridiski Tālavas gatve skaitās par ielu, un šeit drīkst braukt ar ātrumu līdz 50 km/st. Uztraucoties par gājējiem, kas nezina šīs juridiskās nianses, būtu ieteicams šai vietai piešķirt dzīvojamās zonas statusu.


Analizējam CSL un CSN

Ceļu satiksmes likuma (turpmāk tekstā – CSL) 3. panta pirmajā daļā norādīts, ka ceļu satiksmes tiesiskais pamats ir šis likums un citi likumi, Ceļu satiksmes noteikumi un citi Ministru kabineta normatīvie akti, valsts standarti, kā arī starptautiskie līgumi, kuru dalībvalsts ir Latvija.

CSL 36. pants nosaka, ka ceļu satiksmes organizācijas mērķis ir nodrošināt nepārtrauktu, ritmisku un ātru ceļu satiksmes norisi, kā arī maksimāli garantēt tās drošību.

CSL 6. panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka ceļa pārvaldītājam ir pienākums organizēt satiksmi un nodrošināt ceļa, tā mākslīgo būvju un inženierbūvju, kā arī satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanu lietošanas kārtībā atbilstoši normatīvajiem aktiem un standartiem ceļu satiksmes drošības jomā.

Rīgas domes Satiksmes departamenta 2005. gada 3. oktobra atbildē Nr. DS-05-2003-nd un 2005. gada 21. oktobra atbildē Nr. DS-05-2189-nd ir teikts, ka Tālavas gatve ir iela, kura nav uzskatāma par dzīvojamās zonas piebraucamo ceļu un daudzdzīvokļu namu pagalmu. Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas uzskats sakrīt ar Rīgas domes Satiksmes departamenta viedokli.

CSL 3. panta otrajā daļā noteikts, ka ceļu satiksmes kārtību Latvijā nosaka Ministru kabinets, apstiprinot Ceļu satiksmes noteikumus.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 571 „Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk tekstā – CSN) 6. punktu katram ceļu satiksmes dalībniekam ir tiesības uzskatīt, ka arī citas personas ceļu satiksmes norisē izpildīs noteiktās prasības.

Saskaņā ar CSN 114. punktu apdzīvotās vietās visu transportlīdzekļu braukšanas ātrums nedrīkst pārsniegt 50 km/st., bet dzīvojamās zonās un daudzdzīvokļu namu pagalmos – 20 km/st.

CSN 13. nodaļā ir noteiktas vairākas prasības ceļu satiksmei dzīvojamās zonās. Atbilstoši CSN 158. punktam, šajā nodaļā minētās prasības attiecas arī uz daudzdzīvokļu namu pagalmiem.


Situācijas analīze

Ja Tālavas gatve ir uzskatāma par ielu, tad:

 1. visiem transportlīdzekļiem tajos Tālavas gatves posmos, kur nedarbojas 323. ceļa zīmes „Maksimālā ātruma ierobežojums”, atļauts pārvietoties ar ātrumu līdz 50 km/st. (CSN 114. punkts);
 2. izbraucot uz Tālavas gatvi pie nama Nr. 9 (braucot pa dzīvojamo masīvu no Jūrmalas gatves puses), neskatoties uz to, ka nav uzstādītas priekšrocības ceļa zīmes, ir jādod ceļš citiem ceļu satiksmes dalībniekiem, kas brauc pa Tālavas gatvi, sakarā ar to, ka notiek izbraukšana no dzīvojamās zonas uz ielu (CSN 157. punkts);
 3. gājējiem un velosipēdu vadītājiem nav atļauts pārvietoties pa brauktuvi visā tās platumā (CSN 153. punkts);
 4. gājējiem un velosipēdu vadītājiem nav priekšroka (CSN 154. punkts);
 5. nav aizliegts mācīt vadīt transportlīdzekli (CSN 156.1. apakšpunkts);
 6. nav aizliegts stāvēt transportlīdzekļiem ar iedarbinātu motoru ilgāk par piecām minūtēm (CSN 156.2. apakšpunkts).

Ja Tālavas gatve ir uzskatāma par daudzdzīvokļu namu pagalmu, tad:

 1. visiem transportlīdzekļiem tajos Tālavas gatves posmos, kur nedarbojas 323. ceļa zīmes „Maksimālā ātruma ierobežojums”, atļauts pārvietoties ar ātrumu līdz 20 km/st. (CSN 114. punkts);
 2. izbraucot uz Tālavas gatvi pie nama Nr. 9 (braucot pa dzīvojamo masīvu no Jūrmalas gatves puses), sakarā ar to, ka nav uzstādītas priekšrocības ceļa zīmes, transportlīdzekļa vadītājam jādod ceļš tiem ceļu satiksmes dalībniekiem, kas tuvojas no labas puses (CSN 147. punkts);
 3. gājējiem un velosipēdu vadītājiem atļauts pārvietoties pa brauktuvi visā tās platumā (CSN 153. punkts);
 4. gājējiem un velosipēdu vadītājiem ir priekšroka (CSN 154. punkts);
 5. ir aizliegts mācīt vadīt transportlīdzekli (CSN 156.1. apakšpunkts);
 6. ir aizliegts stāvēt transportlīdzekļiem ar iedarbinātu motoru ilgāk par piecām minūtēm (CSN 156.2. apakšpunkts).

Vairākums ceļu satiksmes dalībnieku uzskata Tālavas gatvi par daudzdzīvokļu namu pagalmiem, līdz ar to brauc ar ātrumu līdz 20 km/st. un saskaņā ar CSN 158. punktu ievēro CSN 13. nodaļas noteikumus. Tomēr formāli Tālavas gatve ir iela. Šajā sakarā starp ceļu satiksmes dalībniekiem nereti rodas konflikti.


Tālavas gatve. Šeit atļauts braukt ar ātrumu līdz 50 km/st.Tālavas gatve. Ārpus 323. ceļa zīmes „Maksimālā ātruma ierobežojums” darbības zonas, atļautais braukšanas ātrums ir 50 km/st.Daudzdzīvokļu nama Nr. 9 pagalms un pieslēgums Tālavas gatvei (braucot pa masīvu no Jūrmalas gatves puses). Šajā vietā formāli ir jādod ceļš citiem ceļu satiksmes dalībniekiem, kas brauc pa Tālavas gatvi. Šeit braukšanas ātrums nedrīkst pārsniegt 20 km/st. Vizuāli šī brauktuve, kas juridiski uzskatāma par pagalmu, vairāk atgādina ielu, nekā Tālavas gatve, kura juridiski ir uzskatāma par ielu.

Šim dzīvojamajam masīvam, kas ietilpst Imantā-5, ir divas iebraukšanas vietas: pirmā – no Kurzemes prospekta puses pa Tālavas gatvi un otrā – no Jūrmalas gatves puses.Iebraukšanas vieta masīvā no Kurzemes prospekta pa Tālavas gatvi.Iebraukšanas vieta masīvā no Jūrmalas gatves.Tālavas gatve. Pēc 330. ceļa zīmes „Visi ierobežojumi beidzas” atļauts braukt ar ātrumu līdz 50 km/st.


traffic.lv secinājumi

Esošā ceļu satiksmes organizācija šajā masīvā būtiski apdraud satiksmes drošību, neveicina drošu ceļu satiksmi, nedod iespēju paļauties uz CSN 6. punkta prasībām, līdz ar to tiek aizskartas ceļu satiksmes dalībnieku tiesības un tiesiskās intereses. Tas notiek tāpēc, ka minēto vietu ceļu satiksmes dalībniekiem nav iespējams viennozīmīgi noteikt par ielu vai pagalmu (vieni ceļu satiksmes dalībnieki Tālavas gatvi uzskata par daudzdzīvokļu nama pagalmu, bet citi – par ielu).

Šajā dzīvojamajā masīvā atrodas Rīgas Imantas vidusskola (Kurzemes prospektā 158), minētās vidusskolas stadions, pirmsskolas izglītības iestāde „Dzirnaviņas” (Tālavas gatvē 7) un daudz daudzdzīvokļu namu. Šajā dzīvojamajā masīvā dzīvo daudz ģimeņu ar bērniem, kuri savām spēlēm daļēji izmanto arī Tālavas gatves brauktuvi, pa kuru ir atļauts pārvietoties ar ātrumu līdz 50 km/st. (jo tie uzskata, ka Tālavas gatve ir pagalms, nevis iela).

Lai nerastos pārpratumi un netiktu apdraudēti ceļu satiksmes dalībnieki, it sevišķi mazāk aizsargātie (gājēji, velosipēdu vadītāji, bērni), lai ceļu satiksmes dalībniekiem tiktu sniegta nepārprotama informācija un ceļa satiksmes organizācijas kārtība būtu pilnībā noteikta ar ceļa zīmēm un citiem satiksmes organizācijas līdzekļiem, šis masīvs ir jāapzīmē ar 528. ceļa zīmēm „Dzīvojamā zona”.


Situācijas risināšana

11.11.2005.
Nosūtīts iesniegums RD Satiksmes departamentam ar lūgumiem: 1) pie divām minētām iebraukšanas vietām, t.i., no Kurzemes prospekta puses un no Jūrmalas gatves puses, uzstādīt 528. ceļa zīmes „Dzīvojamā zona” un attiecīgi 529. ceļa zīmes „Dzīvojamās zonas beigas”;
2) pie pieslēguma Tālavas gatvei pie nama Nr. 9, braucot pa dzīvojamo masīvu no Jūrmalas gatves puses, uzstādīt 206. ceļa zīmi „Dodiet ceļu”;
3) noņemt Tālavas gatvē divas 323. ceļa zīmes „Maksimālā ātruma ierobežojums”;
4) noņemt Tālavas gatvē vienu 330. ceļa zīmi „Visi ierobežojumi beidzas”.
28.11.2005.
Saņemta vēstule no Rīgas domes Satiksmes departamenta, kurā ir teikts, ka mūsu augstāk minētie lūgumi netiks apmierināti.
19.12.2005.
Nosūtīts iesniegums Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcijai ar augstāk minētiem lūgumiem.
03.01.2006.
Saņemta vēstule no Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcijas, kurā ir teikts, ka mūsu augstāk minētie lūgumi netiks apmierināti.
10.01.2006.
Rīgas domei nosūtīts apstrīdēšanas iesniegums par Rīgas domes Satiksmes departamenta un Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcijas faktisko rīcību, neapmierinot mūsu augstāk minētus lūgumus. Rīgas dome lūgta uzlikt par pienākumu minētām iestādēm savstarpēji vienoties, sadalot veicamus darbus atbilstoši katras iestādes kompetencei, un apmierināt mūsu augstāk minētus lūgumus.
25.01.2006.
No Rīgas domes saņemta vēstule par to, ka atbilde tiks sniegta 30 dienu laikā.
07.02.2006.
No Rīgas domes saņemta vēstule, kurā skaidro, ka līdz 2006. gada 10. maijam lēmumu par RD Satiksmes departamenta rīcību pieņems Rīgas domes priekšsēdētājs, savukārt, lēmumu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona izpilddirektora rīcību pieņems Rīgas pilsētas izpilddirektors.
27.02.2006.
No Rīgas domes Juridiskās pārvaldes saņemta vēstule, kurā lūdz papildus iesniegumā minētajam izteikt mūsu viedokli vai argumentus (RD Satiksmes departaments).
02.03.2006.
No Rīgas domes Juridiskās pārvaldes saņemta vēstule, kurā lūdz papildus iesniegumā minētajam izteikt mūsu viedokli vai argumentus (Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcija).
03.03.2006.
Rīgas domes Juridiskajai pārvaldei sniegta atbilde ar papildus izteiktiem argumentiem.
07.03.2006.
Rīgas domes Juridiskajai pārvaldei sniegta atbilde ar papildus izteiktiem argumentiem.
03.05.2006.
No Rīgas domes saņemts lēmums par RD Satiksmes departamenta faktisko rīcību. Rīgas dome atzina par prettiesisku un nepamatotu RD Satiksmes departamenta rīcību, neizskatot atbilstoši kompetencei jautājumu par 206. ceļa zīmes „Dodiet ceļu” uzstādīšanu pie pieslēguma Tālavas gatvei pie nama Nr. 9, braucot pa dzīvojamo masīvu no Jūrmalas gatves puses. Rīgas dome uzdeva RD Satiksmes departamentam izskatīt šo jautājumu pēc būtības un sniegt mums atbildi normatīvajos aktos noteiktajos termiņos. Diemžēl Rīgas dome atzina par tiesisku RD Satiksmes departamenta informāciju, ka ceļa zīme nav administratīvais akts.
08.05.2006.
No Rīgas domes saņemts lēmums par RD Kurzemes rajona izpilddirekcijas faktisko rīcību.
06.07.2006.
Rīgas domes Satiksmes departamentam nosūtīts iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu par 206. ceļa zīmes „Dodiet ceļu” uzstādīšanu pie pieslēguma Tālavas gatvei pie nama Nr. 9.
24.07.2006.
No Rīgas domes Satiksmes departamenta saņemta atbilde par to, ka pieņemts lēmums uzstādīt prasīto 206. ceļa zīmi „Dodiet ceļu” pie pieslēguma Tālavas gatvei pie nama Nr. 9.
24.07.2006.
traffic.lv redakcija pārliecinājās, ka 206. ceļa zīme „Dodiet ceļu” ir uzstādīta.
02.11.2006.
Rīgas domes Satiksmes departamenta direktoram Ivaram Zarumbam nosūtīts iesniegums ieklausīties mūsu lūgumā un aprīkot šo kvartālu ar 528.528 un 529.529 ceļa zīmēm.
21.11.2006.
No Rīgas domes Satiksmes departamenta direktora saņemta neskaidra atbilde. traffic.lv redakcija nevar saprast - vai atbilde ir "jā" vai "nē".


Ar cieņu,
Tengizs
2005. gada 11. novembrī - 2006. gada 21. novembrī