Vai ceļazīme ir svarīgāka par CSN punktu?
Ar 29.09.2005. veiktajām izmaiņām pamattekstā


Situācijas apraksts

Daudzi autobraucēji ir pamanījuši, ka brīžiem ceļa zīmes ir uzliktas tā, ka vietās, kur CSN aizliedz stāvēt, zīme stāvēšanu atļauj. Vai nu pavisam smieklīgi – viena zīme aizliedz stāvēt, bet otrā – atļauj (abas zīmes ir pastāvīgas). Ir gadījumi, kad pastāvīgie ceļa apzīmējumi neatbilst pastāvīgajām zīmēm un otrādi.

Vairākus mēnešus Ceļu satiksmes drošības direkcijas vecajā oficiālajā portālā internetā www.csdd.lv gāja interesanta diskusija par to, kam ir priekšroka – ceļa zīmēm (un/vai ceļa apzīmējumiem) vai Ceļu satiksmes noteikumu nosacījumiem?

Tālāk par problēmas nosaukšanu par „aizliegto atļaušanu” diemžēl šī diskusija neaizgāja.


CSDD viedokļi

CSDD savulaik izteica šādus viedokļus:

„CSN patiešām nekas nav teikts pār šādām situācijām, jo tādas nedrīkst būt, bet, ja rodas, ceļa īpašniekam vai pārvaldītājam jānovērš.” (Atbilde uz 02.05.2003. jautājumu).

„Šādi risinājumi ir pretrunā ar CSN un, mūsuprāt, nav pieļaujami. Tajā pašā laikā, ja transportlīdzeklis ir novietots atbilstoši tam, kā noteikts ar ceļa zīmēm, tā vadītājam nedrīkst piemērot sodu. Ar priekšlikumiem mainīt satiksmes organizāciju vērsīsimies Rīgas Domes Satiksmes departamentā.” (Atbilde uz 02.05.2003. jautājumu).

„Ja stāvvieta ir attiecīgi apzīmēta, tad šajā vietā ir atļauts apstāties un stāvēt un citi CSN noteiktie apstāšanās-stāvēšanas aizliegumi šeit nav spēkā. Protams, ierīkojot šādas stāvvietas Jūsu minētās vietās, tas ir jāizvērtē no satiksmes drošības viedokļa.” (Atbilde uz 02.07.2003. jautājumu).

„Par K.Barona un Tērbatas ielas zīmēm atbilde jau tika dota 02.05.2003. Abos jūsu jautājumos problēma ir viena un tā pati - "aizliegtā atļaušana". Tā nevajadzētu būt, Jums taisnība. Noteiktos aizliegumus jāievēro uzstādot stāvvietu zīmes. Bet, kamēr šādi izvietotas zīmes ir, formāli ir atļauts šajās vietās stāvēt.” (Atbilde uz 31.07.2003. jautājumu).

„Jūsu vēstuli pārsūtām Rīgas domes Satiksmes departamentam jautājuma par pretrunām ceļa zīmju uzstādīšanā precizēšanai.” (Atbilde uz 10.11.2003. jautājumu).

LR Satiksmes ministrijas uzskats sakrīt ar CSDD viedokli.


Analizējam CSN un piemērus

128. Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana atļauta ceļa labajā pusē iespējami vairāk pa labi uz nomales, bet, ja tās nav, — brauktuves malā.


Tomēr Rīgā, 11. novembra krastmalā (pretī veikalam „MiniMaxima”) 533., 815. un 823. zīmju kombinācija atļauj stāvēt brauktuves vidū.


Rīgā, Aizkraukles ielā (starp Lielvārdes un Dzērbenes ielām) 532. un 828. zīmju kombinācija atļauj stāvēt starp divām brauktuvēm.


129. Apdzīvotās vietās atļauts apstāties un stāvēt arī ceļa kreisajā pusē iespējami vairāk pa kreisi uz nomales, bet, ja tās nav, — brauktuves malā vai tās paplašinājumos uz šādiem ceļiem:
129.1. uz ceļiem ar vienu braukšanas joslu katrā virzienā, ja brauktuves vidū nav tramvaja sliežu ceļa klātnes. [...]Rīgā, Aspazijas bulvārī (pie nakts kluba „Dolls”) daži vadītāji paļaujas uz 533. un 823. zīmju kombināciju, neskatoties uz to, ka brauktuves vidū ir tramvaja sliežu ceļa klātne.

Uzmanību! Šinī gadījumā, neskatoties uz to, ka šāda ceļa zīmju kombinācija it kā atļauj novietot automašīnu kreisajā ceļa pusē, policija uzskatā šādu novietošanu par CSN 129.1 apakšpunkta pārkāpumu un soda šādus autobraucējus!


135.3. [aizliegts apstāties un stāvēt] uz tiltiem, estakādēm, ceļa pārvadiem un zem tiem.


Jūrmalā, netālu no dzelzceļa stacijas Dzintari 532., 809. un 816. zīmju kombinācija atļauj autobusiem stāvēt zem ceļa pārvada.


135.5. [aizliegts apstāties un stāvēt] uz gājēju pārejām, vietās, kur brauktuvi šķērso velosipēdu ceļš un tuvāk par 5 m pirms tām.


Rīgā, A. Briāna un Palīdzības ielas krustojumā 532. un 825. zīmju kombinācija atļauj stāvēt uz gājēju pārejas.


Rīgā, Vairoga ielā (starp Raunas ielu un Brīvības gatvi) 532. un 833. zīmju kombinācija atkal atļauj stāvēt uz gājēju pārejas.


135.6. [aizliegts apstāties un stāvēt] brauktuvju krustošanās vietā un tuvāk par 5 m no šķērsojamās vai šķērsotās brauktuves malas, izņemot apstāšanos un stāvēšanu pretim sānceļam trīsvirzienu krustojumā, kur ir nepārtraukta 920. vai 921. ceļa apzīmējuma līnija vai sadalošā josla.


Rīgā, Elizabetes un N. Rēriha ielu krustojumā 533., 823. un 828. zīmju kombinācija atļauj stāvēt brauktuvju krustošanās vietā.


135.7. [aizliegts apstāties un stāvēt] tuvāk par 25 m pirms un 10 m aiz 534., 535., 536. vai 538. ceļa zīmes.


Rīgā, Dzirciema ielā (pretī Stomatoloģijas institūtam) 532. zīme atļauj stāvēt uzreiz aiz 536. zīmes.


Rīgā, Ģertrūdes ielā (starp K. Barona un Tērbatas ielām) 533. un 823. zīmju kombinācija atļauj stāvēt uzreiz aiz 534. zīmes.


136.2. [aizliegts stāvēt] citās vietās, kur stāvošs transportlīdzeklis neļauj braukt (iebraukt vai izbraukt) citiem transportlīdzekļiem vai traucē gājēju pārvietošanos.

Turpat, Rīgā, Ģertrūdes ielā (starp K. Barona un Tērbatas ielām) 533. un 823. zīmju kombinācija atļauj stāvēt vietā, kur stāvošs transportlīdzeklis neļauj braukt (iebraukt pagalmā vai izbraukt) citiem transportlīdzekļiem.


Analizējam likumus

Diemžēl Ceļu satiksmes noteikumos šāda "aizliegtā atļaušana" vispār nav atrunāta. Kā arī nav atrunāts moments, kam ir priekšroka - ceļa zīmei vai ceļa horizontālajam apzīmējumam, ja tie ir pretrunā viena otram.

Tas nozīmē, ka jebkurš autovadītājs ir tiesīgs pats izlemt, kā rīkoties katrā situācijā, bet jebkurš policijas darbinieks ir tiesīgs pats izlemt, sodīt šo vadītāju vai ne.

Veicot konstatēto pretrunu juridisko seku izvērtējumu, traffic.lv redakcija par būtiskāko uzskata Latvijas Republikas Satversmes 89. pantu, kas nosaka, ka valsts atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības saskaņā ar šo Satversmi, likumiem un Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem.

Tā kā nepamatoti piemērotais administratīvais sods, t.i., krimināltiesiskai sankcijai pielīdzināmais sods, ir cilvēka pamattiesību aizskārums, šādos gadījumos ir veicama visu normatīvo aktu detalizēta analīze.

Ceļu satiksmes likuma 3. panta pirmā daļa nosaka, ka ceļu satiksmes tiesiskais pamats ir šis likums un citi likumi, Ceļu satiksmes noteikumi un citi Ministru kabineta normatīvie akti, valsts standarti, kā arī starptautiskie līgumi, kuru dalībvalsts ir Latvija.

Gan ceļa zīmes, gan apzīmējumi, gan lēmumi par administratīvā soda piemērošanu ir administratīvie akti.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma (turpmāk tekstā – APL) 4. panta pirmās daļas 6. punktu administratīvajā procesā piemēro tiesiskās paļāvības principu, kas nozīme, ka privātpersona var paļauties, ka iestādes rīcība ir tiesiska un konsekventa, turklāt, iestādes kļūda, kuras pieļaušanā privātpersona nav vainojama, nedrīkst radīt privātpersonai nelabvēlīgas sekas. APL 4. panta trešā daļa nosaka, ka administratīvajam aktam un iestādes faktiskajai rīcībai jāatbilst minētajam tiesiskās paļāvības principam.

APL 15. panta pirmajā daļā teikts, ka iestāde un tiesa administratīvajā procesā piemēro ārējos normatīvos aktus, starptautisko tiesību un Eiropas Savienības (Kopienu) tiesību normas, kā arī vispārējos tiesību principus, t.sk. iepriekš minēto tiesiskās paļāvības principu.

Saskaņā ar APL 15. panta trešo daļu starptautisko tiesību normas neatkarīgi no to avota piemēro atbilstoši to vietai ārējo normatīvo aktu juridiskā spēka hierarhijā, bet ja konstatē pretrunu starp starptautisko tiesību normu un tāda paša juridiskā spēka Latvijas tiesību normu, piemēro starptautisko tiesību normu.

1968. gada 8. novembra Vīnes konvencijā par ceļu satiksmi (turpmāk tekstā – Konvencija), kas ir saistoša arī Latvijai, 3. panta 1. punkta (a) apakšpunktā nostiprināts, ka Konvencijas Līgumslēdzējas Puses veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu to, ka viņu teritorijās spēkā esošie ceļu satiksmes noteikumi pēc būtības atbilst šīs Konvencijas II nodaļai.

Savukārt Konvencijas II nodaļas 5. panta 1. punktā noteikts, ka ceļu lietotājiem jāievēro ceļa zīmju, satiksmes gaismas signālu un ceļu apzīmējumu norādījumi pat tad, ja tie šķiet pretrunā ar citiem ceļu satiksmes noteikumiem.

Labs piemērs ir arī Konvencijas II nodaļas 23. panta 2. punkta (a) (iii) apakšpunkts, kas nosaka, ka Līgumslēdzējas Puses vai to teritoriālās vienības var atļaut transportlīdzekļu apstādināšanu un stāvēšanu brauktuves vidū īpaši apzīmētās vietās, kā arī Konvencijas II nodaļas 23. panta 3. punkta (b) (i) apakšpunkts, kas nosaka, ka transportlīdzekļu apstādināšana un stāvēšana ir aizliegta zem estakādēm un tuneļos, izņemot vietas, kas ir īpaši apzīmētas.

532. ceļa zīme „Stāvvieta” un 533. ceļa zīme „Maksas stāvvieta” ir norādījuma grupas zīmes. Savukārt, CSN 298. punkta pirmais teikums nosaka, ka norādījuma zīmes ievieš vai atceļ noteiktu ceļu satiksmes režīmu.

Piemēram, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.10 panta pirmās daļas 1. punkts paredz, ka par apstāšanos ceļa kreisajā pusē gadījumos, kad tas nav atļauts, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecu latu apmērā; 149.10 panta piektās daļas 1. punkts paredz, ka par stāvēšanu ceļa kreisajā pusē gadījumos, kad tas nav atļauts, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā. Šī rakstā minētajā situācijā Rīgā, Aspazijas bulvārī pie nakts kluba „Dolls” (sk. fotogrāfiju zemāk) ar 533. ceļa zīmi „Maksas stāvvieta” ieviestais maksas stāvvietas ceļu satiksmes režīms nepārprotami atļauj stāvēt ceļa kreisajā pusē. Interpretējot to ar Konvencijas II nodaļas 5. panta 1. punktā noteikto, ka ceļu lietotājiem jāievēro ceļa zīmju, satiksmes gaismas signālu un ceļu apzīmējumu norādījumi pat tad, ja tie šķiet pretrunā ar citiem ceļu satiksmes noteikumiem, vadītājam primārie ir ceļa zīmju norādījumi, nevis CSN prasības.


traffic.lv secinājumi

Ņemot vērā iepriekšminēto, izdarāmi sekojošie secinājumi:
1) visiem ir tiesības uzskatīt, ka Latvijas Republika veica atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu to, ka CSN pēc būtības atbilst Konvencijas II nodaļai;
2) autovadītājs var paļauties, ka iestādes, piemēram, Rīgas domes Satiksmes departamenta, rīcība, uzstādot ceļa zīmes, ir tiesiska un konsekventa;
3) ceļu lietotājiem jāievēro ceļa zīmju norādījumi pat tad, ja tie šķiet pretrunā ar citiem ceļu satiksmes noteikumiem, tajā skaitā CSN 129.1. apakšpunktu (t.sk. šī rakstā minētajā situācijā Rīgā, Aspazijas bulvārī pie nakts kluba „Dolls” - sk. fotogrāfiju zemāk);


4) vadītājiem ir tiesības apstāties un stāvēt jebkurā vietā zem 532. ceļa zīmes „Stāvvieta” un 533. ceļa zīmes „Maksas stāvvieta”, jo ar šādām zīmēm tiek ieviests noteiktais ceļu satiksmes režīms;
5) iestādes kļūda, uzstādot ceļa zīmes, kuras pieļaušanā privātpersona nav vainojama, nedrīkst radīt privātpersonai nelabvēlīgas sekas, un ja vadītājs transportlīdzekli ir novietojis stāvēšanai atbilstoši tam, kā noteikts ar ceļa zīmēm, viņam nedrīkst piemērot sodu.


Situācijas risināšana

25.04.2005.
Nosūtīts iesniegums LR Satiksmes ministrijai ar lūgumu atbildēt, vai konkrētais CSN punkts var atļaut mašīnām apstāties vietā, kurā vispār aizliegta apstāšanās un stāvēšana.
17.05.2005.
No LR Satiksmes ministrijas saņemta atbilde, kurā teikts, ka ar satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem var tikt noteikta atšķirīga ceļu satiksmes kārtība, kā tā, kas noteikta ar vispārīgiem ceļu satiksmes noteikumiem.
06.07.2005.
Iesniegums LR Satiksmes ministrijai ar lūgumu precizēt Ceļu satiksmes noteikumos šo problēmu un atbildēt uz jautājumiem:
1) cik dziļi pašvaldības var iejaukties CSN normu grozīšanā vai atcelšanā ar attiecīgajām ceļa zīmēm?
2) kam ir priekšroka – ceļa zīmēm (ceļa apzīmējumiem) vai CSN nosacījumiem?
3) ja transportlīdzeklis ir novietots atbilstoši tam, kā noteikts ar ceļa zīmēm, vai tad tādā vietā ir atļauts apstāties un stāvēt un citi CSN noteiktie apstāšanās-stāvēšanas aizliegumi tur nav spēkā, kā arī vadītājam par to nedrīkst piemērot sodu?
03.08.2005.
No LR Satiksmes ministrijas saņemta atbilde, kurā pausts viedoklis, ka transportlīdzekļu stāvvietas ierīkošana vietās, kur ar vispārējām CSN normām nav atļauta transportlīdzekļu apstāšanas un stāvēšana, nav pretrunā CSN prasībām.
Tomēr nav pieļaujama situācija, kad transportlīdzekļu vadītāji var tikt maldināti par noteikto apstāšanas un stāvēšanas kārtību, kā tas ir, kad 532. ceļa zīme ir uzstādīta kopā ar 534. un 530. ceļa zīmēm. Šādās vietās satiksmes organizācija ir jāuzlabo. Bez tam atzīmēts, ka ja vadītājs transportlīdzekli ir novietojis stāvēšanai atbilstoši tam, kā noteikts ar ceļa zīmēm, viņam nedrīkst piemērot sodu. traffic.lv iesniegumu LR Satiksmes ministrija arī nosūtīja izvērtēšanai Rīgas domes Satiksmes departamentam.
01.09.2005.
Nosūtīts iesniegums Rīgas domes Satiksmes departamentam ar lūgumu iepazīties ar materiālu „Vai ceļazīme ir svarīgāka par CSN punktu?” un veikt attiecīgus pasākumus satiksmes drošības uzlabošanai, kā arī paziņot viedokli par katru konkrētu vietu Rīgā, par kuru iet runa materiālā „Vai ceļazīme ir svarīgāka par CSN punktu?”
14.09.2005.
Saņemts paziņojums, ka ir pieprasītas papildu ziņas un atbildi uz mūsu iesniegumu RD Satiksmes departaments sniegs 30 dienu laikā.
11.10.2005.
Saņemta atbilde no RD Satiksmes departamenta, bet tajā nav atbildes pēc būtības uz lūgumu iepazīties ar materiālu „Vai ceļazīme ir svarīgāka par CSN punktu?” un veikt attiecīgus pasākumus satiksmes drošības uzlabošanai, kā arī paziņot viedokli par katru konkrētu vietu Rīgā, par kuru iet runa materiālā „Vai ceļazīme ir svarīgāka par CSN punktu?”
17.10.2005.
Nosūtīts iesniegums Rīgas pašvaldības policijas Ceļu policijas nodaļai un iesniegums Rīgas pilsētas Ceļu policijas nodaļai ar lūgumu izsniegt uzziņu un atbildēt uz jautājumiem: vai augstāk minētajā tiesiskajā situācijā ir atļauts stāvēt Rīgā, Aspazijas bulvārī pie nakts kluba „Dolls” atbilstoši 533. ceļa zīmei „Maksas stāvvieta” tādā pašā veidā, kā Renault ar valsts Nr. EZ-842, un vai Rīgas pašvaldības policijas darbinieki (un Rīgas pilsētas Ceļu policijas darbinieki - attiecīgi) drīkst piemērot administratīvo sodu par šādu stāvēšanu?
18.10.2005.
Nosūtīts iesniegums Rīgas pašvaldības policijas Ceļu policijas nodaļai un iesniegums Rīgas pilsētas Ceļu policijas nodaļai ar lūgumu izsniegt uzziņu un atbildēt uz jautājumiem: vai augstāk minētajā tiesiskajā situācijā ir atļauts stāvēt policijas transportam Rīgā, Matīsa ielā 9 pie Rīgas Galvenās policijas pārvaldes 21. policijas nodaļas atbilstoši 532. ceļa zīmei „Stāvvieta” un papildzīmēm tādā pašā veidā, kā stāv automašīnas ar valsts valsts numuriem CA1225, EP7807, DJ428, un vai Rīgas pašvaldības policijas darbinieki (un Rīgas pilsētas Ceļu policijas darbinieki - attiecīgi) drīkst piemērot administratīvo sodu par šādu stāvēšanu?
02.11.2005.
Saņemta vēstule no Rīgas pašvaldības policijas Ceļu policijas nodaļas.
02.11.2005.
Saņemta vēstule no Rīgas pašvaldības policijas Ceļu policijas nodaļas.
11.11.2005.
Nosūtīts iesniegums Rīgas pašvaldības policijas priekšniekam par saņemto atbildi.
14.11.2005.
Nosūtīts iesniegums Rīgas pašvaldības policijas priekšniekam par saņemto atbildi.
21.11.2005.
Saņemta vēstule no Rīgas pilsētas GPP Kārtības policijas pārvaldes.
21.11.2005.
Saņemta vēl viena vēstule no Rīgas pilsētas GPP Kārtības policijas pārvaldes.
30.11.2005.
Saņemta vēstule no Rīgas pašvaldības policijas.
05.12.2005.
Nosūtīts iesniegums Rīgas domes priekšsēdētājam par saņemto atbildi.
06.12.2005.
Nosūtīts iesniegums Rīgas domes priekšsēdētājam par saņemto atbildi.
12.12.2005.
Saņemts paziņojums, ka iesniegumi nosūtīti Rīgas pašvaldības policijai atbildes sniegšanai pēc būtības.
19.12.2005.
Saņemts lēmums no Rīgas pilsētas GPP Kārtības policijas pārvaldes par iesnieguma izskatīšanas termiņa pagarināšanu.
19.12.2005.
Saņemts vēl viens lēmums no Rīgas pilsētas GPP Kārtības policijas pārvaldes par iesnieguma izskatīšanas termiņa pagarināšanu.
22.12.2005.
Saņemta vēstule no Rīgas pašvaldības policijas par to, ka atbilde tiks sniegta likumdošanos aktos paredzētajā kārtībā un termiņos.
28.12.2005.
Saņemts lēmums no Rīgas pilsētas GPP Kārtības policijas pārvaldes par jaunu iesnieguma izskatīšanas termiņu.
28.12.2005.
Saņemts vēl viens lēmums no Rīgas pilsētas GPP Kārtības policijas pārvaldes par jaunu iesnieguma izskatīšanas termiņu.
05.01.2006.
Saņemta vēstule no Rīgas pilsētas GPP Pašvaldības policijas par jaunu iesnieguma izskatīšanas termiņu.
19.01.2006.
Saņemta vēstule no Rīgas pilsētas GPP Kārtības policijas pārvaldes ar atbildi uz iesniegumu par uzziņu.
19.01.2006.
Saņemta vēl viena vēstule no Rīgas pilsētas GPP Kārtības policijas pārvaldes ar atbildi uz iesniegumu par uzziņu.
24.01.2006.
Nepiekrītot Rīgas pilsētas GPP Kārtības policijas pārvaldes atbildei uz iesniegumu par uzziņu, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 101. panta ceturtās daļas pirmo teikumu, Valsts policijai tika nosūtīts apstrīdēšanas iesniegums.
24.01.2006.
Nepiekrītot Rīgas pilsētas GPP Kārtības policijas pārvaldes atbildei uz iesniegumu par uzziņu, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 101. panta ceturtās daļas pirmo teikumu, Valsts policijai tika nosūtīts apstrīdēšanas iesniegums.
02.02.2006.
Saņemta vēstule no Rīgas pašvaldības policijas.
21.02.2006.
Saņemta vēstule no Galvenās kārtības policijas pārvaldes, kurā teikts, ka jautājums par atsevišķu transportlīdzekļu stāvvietu ierīkošanas un darbības tiesiskumu Rīgas pilsētā ir diskutējams un ir jārisina, papildinot un precizējot Ceļu satiksmes noteikumus.

Šajā vēstulē izteikta, mūsuprāt, nepareiza doma, ka Konvencija Latvijas Republikas ārējo normatīvo aktu juridiskā spēka hierarhijā ir pielīdzināma Ministru kabineta noteikumiem.
traffic.lv redakcija uzskata, ka:
1) Konvencija ārējo normatīvo aktu juridiskā spēka hierarhijā atrodas zem Satversmes un tai ir vienāds juridisks spēks ar likumiem, t.sk. Ceļu satiksmes likumu, un Satversmes 81. panta kārtībā izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem ar likuma spēku;
2) ja konstatē pretrunu starp Konvenciju un nacionālo tiesību aktiem, piemēro Konvencijas normas;
3) ārējo normatīvo aktu hierarhijā tiem seko Ministru kabineta noteikumi, t.sk. CSN.
Šim traffic.lv redakcijas viedoklim piekrīt LR Ārlietu ministrija un arī LR Satiksmes ministrija.


07.03.2006.
LR Satiksmes ministrijai nosūtīts lūgums papildināt un precizēt Ceļu satiksmes noteikumus.
06.04.2006.
No LR Satiksmes ministrijas saņemta vēstule, kurā paskaidrots, ka minētā problēma tiks pārrunāta ar ieinteresētajām institūcijām laikā, kad tiks sagatavoti priekšlikumi grozījumiem Ceļu satiksmes noteikumos.
17.05.2006.
Situācijas turpinājums.


Ar cieņu,
Tengizs
2005. gada 25. aprīlī - 2006. gada 6. aprīlī