Nost pieturvietu rādītājus!


Situācijas apraksts

Rīgas ielās bieži var redzēt pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturvietas, kuras apzīmētas ar t.s. rādītājiem. Daži no tiem ir bojāti, sarūsējuši, caurumaini, izbālēti, uzraksti uz tiem ir nesalasāmi. Turklāt daži ir restaurēti vai tikko izgatavoti.

Fotogrāfijās redzams, ka eksistē un kalpo gan vecie, vēl padomju laikos izgatavotie, gan jaunie, pusgadu atpakaļ uzstādītie pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturas rādītāji.

Šo rādītāju atjaunošanu un izgatavošanu nodrošina Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme”, kuras vadībai darba specifikas dēļ jāzina un jāseko izmaiņām Ceļu satiksmes noteikumos (CSN), nevis jātērē nauda un laiks Ceļu satiksmes likumā (CSL), CSN, valsts standartos un citos Ministru kabineta noteikumos neatrunāto pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturas rādītāju ražošanai, atjaunošanai un uzstādīšanai.

Dažās vietās joprojām stāv autobusa pieturas rādītāji - padomju laiku muzeja eksponāti!

Praksē novērots, ka atsevišķās vietās Rīgā, kur izvietotas pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturas rādītāji, dažkārt vairs neeksistē attiecīgā transporta maršruts vai arī attiecīgā maršruta sabiedriskie pasažieru transportlīdzekļi šajās vietās nepietur.


Analizējam likumus

Pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturvietām jābūt attiecīgi apzīmētām, lai visiem satiksmes dalībniekiem, tajā skaitā – ārzemniekiem, būtu skaidrs, kurām vietām ir pieturu statuss. CSN satur dažādas normas, kuru piemērošana konkrētā vietā ir tieši atkarīga no pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturvietu statusa.

80. Apdzīvotās vietās transportlīdzekļa vadītājam jādod ceļš trolejbusiem un autobusiem, kuri sāk braukt no apzīmētas pieturas.

164. Transportlīdzekļa vadītājam jādod ceļš gājējiem, kuri iet uz tajā pašā braukšanas virzienā pieturā (ceļa vidū) apturētu tramvaju vai nāk no tā.

135.7. [aizliegts apstāties un stāvēt] tuvāk par 25 m pirms un 10 m aiz 534., 535., 536. vai 538. ceļa zīmes. Atļauts apstāties, ja tas nepieciešams pasažieru iekāpšanai transportlīdzeklī vai izkāpšanai no tā un ja tas netraucē pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu vai taksometru satiksmi.

1968. gada 8. novembra Vīnes konvencijas par ceļu satiksmi 15. pantā ir noradīts: „Nacionālajos tiesību aktos ieteicams noteikt, ka apdzīvotās vietās, lai atvieglotu sabiedrisko pasažieru transportlīdzekļu satiksmi, citu transportlīdzekļu vadītājiem, saskaņā ar šīs Konvencijas 17. panta 1. punkta noteikumiem, jāsamazina ātrums un, ja nepieciešams, jāapstājas, lai ļautu sabiedriskajiem pasažieru transportlīdzekļiem veikt manevru, kas nepieciešams braukšanas uzsākšanai no apzīmētām pieturvietām. [...]”

1968.gada 8.novembra Vīnes konvencijas par ceļu satiksmi 21. panta 4. punktā ir noradīts: „Vadītājiem, kas gatavojas pa satiksmes virzienam atbilstošo pusi apdzīt sabiedrisko pasažieru transportlīdzekli, kas atrodas apzīmētā pieturā, jāsamazina ātrumu un, ja nepieciešams, jāapstājas, lai ļautu pasažieriem iekāpt transportlīdzeklī vai izkāpt no tā.”

CSN ir lietoti sekojošie pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturvietu apzīmējumi:
1) saskaņā ar CSN 298.30. apakšpunktu „534. zīme "Autobusa un trolejbusa pietura"”;
2) saskaņā ar CSN 298.31. apakšpunktu „535. zīme "Tramvaja pietura"”;
3) saskaņā ar CSN 314.25. apakšpunktu „946. ceļa apzīmējums apzīmē pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturas vai taksometru stāvvietas zonu.” Šis vārds „vai” norāda uz to, ka nepieciešama 534. vai 535. zīme, lai viennozīmīgi noteiktu konkrētai vietai uz ceļa sabiedrisko transportlīdzekļu pieturas statusu.

CSL 19. panta pirmā daļa nosaka: „Ceļu satiksmes dalībniekiem ir jāizpilda šā likuma, Ceļu satiksmes noteikumu un citu normatīvo aktu prasības, kas nosaka ceļu satiksmes dalībnieku pienākumus; jāizpilda policijas darbinieku un to personu norādījumi, kuras pilnvarotas regulēt satiksmi, kā arī jāievēro luksoforu signālu, ceļa zīmju un ceļa apzīmējumu prasības.”

CSL 19. panta ceturtā daļa un CSN 6. punkts nosaka: „Katram ceļu satiksmes dalībniekam ir tiesības uzskatīt, ka arī citas personas ceļu satiksmes norisē izpildīs noteiktās prasības.”

CSN 4. punkts nosaka: „Ceļu satiksmes dalībniekiem jāizpilda šo noteikumu un citu normatīvo aktu prasības, kas nosaka ceļu satiksmes dalībnieku pienākumus, jāizpilda policijas darbinieku un to personu norādījumi, kuras pilnvarotas regulēt satiksmi, kā arī jāievēro luksoforu signālu, ceļa zīmju un ceļa apzīmējumu prasības.”

CSL 38. panta pirmā daļa nosaka: „Satiksmi uz ceļiem organizē ar ceļa zīmēm, ceļa apzīmējumiem, luksoforiem, transporta un gājēju plūsmas nožogojumiem un citiem tehniskajiem līdzekļiem, kas atbilst Latvijā obligāto standartu un citu normatīvu prasībām.”

Saskaņā ar CSN 271.punktu „Ceļa zīmēm (turpmāk — zīmes) (5.pielikums) jāatbilst valsts standarta LVS 77 prasībām.”

Minētie pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturas rādītāji ir mazāki par spēkā esošajā valsts standartā LVS 77:2002, kā arī iepriekšējā valsts standartā LVS 77:1996 iekļautajiem 534. un 535. ceļa zīmēm (sk. nākamo foto), tie nav pārklāti ar atstarojošu virsmu, šo rādītāju ražošanā izmantoti dažādi metāla materiāli un krāsu toņi, tāpēc var būt apgrūtināta to ievērošana, it īpaši diennakts tumšajā laikā.

CSL 38. panta otrā daļa nosaka: „Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu, uzstādīšanu un noņemšanu veic ceļa pārvaldītājs atbilstoši saskaņotajai projekta dokumentācijai vai saskaņojot ar Latvijas Valsts ceļiem.”


traffic.lv padarītais

2005. gada 25. aprīlī traffic.lv redakcija vērsusies Rīgas domes Satiksmes departamentā, lai tiktu skaidrībā sakarā ar pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturas rādītājiem.

Rīgas domes Satiksmes departamenta direktors I.Zarumba savā 2005. gada 13. maija atbildē Nr. DS-05-926-nd uz traffic.lv iesniegumu noradījis (jautājums Nr. 1 un Nr. 2), ka „iepriekš minētie rādītāji saskaņā ar LR MK 19.01.1999. noteikumu Nr. 15 punktu 89.7. pieder (ir pieskaitāmi) pie satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem.”

Rīgas domes Satiksmes departamenta direktors I.Zarumba minējis iepriekšējus Ceļu satiksmes noteikumus, kuri no 2004. gada 1. jūlija, t.i., vairāk kā gadu nav spēkā un nav korekti uz tiem atsaukties.

CSN 326. punkts nosaka: „Līdz pilnīgai ceļa zīmju ieviešanai atbilstoši valsts standarta LVS 77:2002 prasībām ir spēkā arī ceļa zīmes, kas atbilst valsts standarta LVS 77:1996 prasībām.”

Rīgas domes Satiksmes departamenta direktors I.Zarumba savā 2005. gada 13. maija atbildē Nr. DS-05-926-nd uz traffic.lv iesniegumu noradījis (jautājums Nr. 3), ka CSN „Noslēguma jautājumu punktā 325. noteikts termiņš (01.01.2006.), līdz kuram jānomaina ceļa zīmes.”

Tas ir pareizi, bet augstāk minētie rādītāji nav ceļa zīmes, jo tie neatbilst ne CSL 38. panta pirmajai daļai, ne valsts standarta LVS 77:2002 prasībām, ne arī iepriekšējā valsts standartā LVS 77:1996 prasībām, līdz ar to CSN 325. punkts uz tiem neatteicas.

traffic.lv redakcija uzskatīja, ka Rīgas domes Satiksmes departamenta direktora I.Zarumbas 2005. gada 13. maija atbildes uz traffic.lv jautājumiem Nr. 1, Nr. 2 un Nr. 3 nav juridiski korektas, neatbilst normatīvajiem aktiem un neveicina satiksmes drošību, apstrīdēja tos pilnā apjomā Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētājam A.Požarnovam un palūdza atsaukt, kā arī sniegt jaunas kompetentas atbildes uz jautājumiem.

2005. gada jūnija beigās traffic.lv redakcija saņēma Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētāja A.Požarnova 2005. gada 28. jūnija atbildi Nr. 10.2/RD-05-3359-nd, kurā viņš norādīja, ka „likumdevējs pēkšņi „izņēma” terminu „pieturvietu rādītāji” Ceļu satiksmes noteikumos, nenorādot tā nomaiņas laiku.” Šo vēstuli sagatavojis Vectirāna kungs.

Šeit gribētos atzīmēt, ka jauno CSN projekts tika izsludināts valsts sekretāru sanāksmē jau 2004. gada 18. martā un no šī datuma bija pieejams internetā gan www.mk.gov.lv, gan www.csdd.lv. Dīvaini, ka Rīgas domes amatpersona, kas atbild par satiksmes un transportu lietām, uzskata, ka viss notika „pēkšņi”.

2004. gada 23. martā, rūpējoties par Rīgas domes budžetu, jauno CSN apspriešanas laikā portālā www.csdd.lv, tika uzrakstīts jautājums Ceļu satiksmes drošības direkcijai (CSDD) par pieturas rādītājiem.

CSDD atbildēja: „Uzskatām, ka CSN uz pieturas rādītāju atsaukties nav korekti un, pēc mūsu rīcībā esošās informācijas, Rīgā ir palikušas tikai nedaudzas vietas kur nav uzstādītas šīs ceļa zīmes.”

2004. gada 26. aprīlī CSDD tika nosūtīta vēl viena vēstule: „Varat arī paši pārbaudīt Rīgas domes Satiksmes departamentā, Rīgā ir ĻOTI daudz sab. transp. pieturas rādītāju un noteikumos obligāti jāparedz vārdi „vai sabiedrisko pasažieru transportlīdzekļu pieturas vai stāvvietas rādītāja”. Šai normai jādarbojas līdz jauno zīmju uzstādīšanas brīdim.”

CSDD pārliecināja: „CSN projekts ir saskaņots ar Rīgas domi, kas neiebilda pret šādu formulējumu.”

Savukārt, atbildē uz 2004. gada 5. jūlija jautājumu CSDD norādīja: "Uzskatām, ka ir nekorekti noteikt transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas aizliegumus, pamatojoties uz rādītājiem, kas nav ceļa zīmes un kuru izgatavošanai un uzstādīšanai nav noteiktu standartu. Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas Rīgā tikai atsevišķās vietās nav nomainīti pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturas vai stāvvietas rādītāji, bet vairumā gadījumu tiem papildus ir uzstādīta 534. – 538. ceļa zīme."

LR Satiksmes ministrijas uzskats sakrīt ar CSDD viedokli.

traffic.lv autori lūdza CSDD un Satiksmes ministriju iekļaut arī jaunajos Ceļu satiksmes noteikumos vārdus par pieturas rādītājiem, RD Satiksmes departaments apspriešanā par jaunajiem CSN portālā www.csdd.lv nav piedalījies, Rīgas dome saskaņoja CSN projektu bez šā termina, bet tagad saka „pēkšņi”?!

Var jau teikt, ka pa šo laiku ir mainījies Rīgas domes deputātu sastāvs, bet Satiksmes departamentā taču strādā tie paši cilvēki (t.sk. Vectirāna kungs).

Pēc Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētāja A.Požarnova datiem, pilsētā 709 pieturas no 1460 ir apzīmētas ar rādītājiem. Gandrīz puse no visām Rīgas pieturām apzīmētas ar rādītājiem, bet Rīgas dome saskaņoja CSN projektu bez šā termina...

Tā kā gadā tiek nomainītas 150-160 rādītāju, tad šim procesam tiks veltītas vairāk kā 4 gadi.

LR Satiksmes ministrijas valsts sekretārs V.Legzdiņš 2005. gada 17. maija atbildē Nr. 01-13.1/P-187 ir atzīmējis, ka „minētie objekti neatbilst valsts standartu (Ministru kabineta noteikumu) prasībām.”

Tas viss nozīme, ka vēl 4 gadus Rīgā būs pieturas un rādītāji, kas neatbilst ne CSL, ne CSN, ne valsts standartu prasībām. Šobrīd gandrīz pusei no galvaspilsētas pieturvietām juridiski nav šāda statusa.

Jau gadu apdraudēta un vēl ilgu laiku tiks apdraudēta ceļu satiksmes drošība, jo jau minēts, ka CSN 80. un 164. punkta, kā arī 135.7. apakšpunkta piemērošana ir tieši saistīta ar to, vai pareizi ir apzīmētas pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturas.

Transportlīdzekļu vadītājiem nav pienākums ievērot rādītājus, jo tie nav paredzēti CSN. Sakarā ar iestāšanos Eiropas Savienībā Rīgā pēdējā gada laikā ievērojami pieaudzis tūristu, t.sk. autotūristu, skaits. Šie autovadītāji vispār nezina, ka Latvijas PSR no 1961. gada lieto pieturvietu rādītājus un nepievērš tiem uzmanību.

traffic.lv cer, ka Rīgas dome spēs vistuvākajā laikā nomainīt visas pieturvietu rādītājus pret normālām ceļa zīmēm Nr. 534 un Nr. 535. Labāk godīgi atzīt, ka cīņa par rādītājiem ir zaudēta, neskatoties uz traffic.lv autoru atbalstu 2004. gadā, nevis rakstīt nepārliecinošas atbildes.


traffic.lv secinājumi

Pieturvietas rādītāji, kurus RD Satiksmes departaments izmanto, lai apzīmētu sabiedriskā transporta pieturvietas, neatbilst spēkā esošajai likumdošanai, un to izmantošana nav likumīga.


Situācijas risināšana

20.06.2005.
Sakarā ar to, ka Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas darbinieki nesniedza atbildi uz traffic.lv 2005. gada 16. maija iesniegumu likumā noteiktajā termiņā, Rīgas pilsētas Centra rajona tiesai tika nosūtīts pieteikums ar lūgumu sastādīt pārkāpuma protokolu un saukt pie administratīvās atbildības komitejas atbildīgo amatpersonu, uzliekot naudas sodu līdz 25 Ls.
05.07.2005.
2005. gada 5. jūlijā no Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas bija saņemti RDSD paskaidrojumi administratīvā pārkāpuma lietā Nr.1-27062605/9.
11.07.2005.
Iesniegums Rīgas domei ar lūgumu vistuvākajā laikā nomainīt visus CSN neatrunātos pieturvietu rādītājus pret 534. un 535. ceļa zīmēm.
27.07.2005.
No RD Satiksmes departamenta saņemta vēstule, kurā paziņo, ka 2005. gadā turpināsies 534. un 535. ceļa zīmju uzstādīšana pieturvietās, bet 2006. gada budžeta projektā tiks iekļauti atlikušo 550 pieturvietas rādītāju nomainīšanas izdevumi.
05.09.2005.
Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa izskatīja traffic.lv pieteikumu par RD Satiksmes un transporta lietu komitejas atbildīgo amatpersonu saukšanu pie administratīvās atbildības pēc LAPK 201.46 panta pirmās daļas un nolēma izteikt mutvārdu aizrādījumu Satiksmes organizēšanas un kustības drošības daļas vadītājam Tālivaldim Vectirānam par Latvijas APK 201.46 panta pirmās daļas pārkāpumu.

Tiesa konstatēja: „Lietas izskatīšanā pārkāpējs amatpersona Satiksmes organizēšanas un kustības drošības daļas vadītājs Tālivaldis Vectirāns paskaidroja, ka pārkāpumi izdarīti un nebija laicīgi sniegtas starpatbildes uz iesniegumiem, šādā rīcība bija saistīta ar lielu darba apjomu un darbinieku trūkumu.”

Interesanti, ka Latvijai tiesiskā ziņā radnieciskās valsts – Vācijas – tiesību zinātnē pieņemts, ka īpaša ir tā saukta organizācijas vaina. Par pārvaldes trūkumiem ir vainojams attiecīgais priekšnieks, tas ir, par trūkumiem atbildīgā amatpersona. Piemērs: sakarā ar darbinieku trūkumu iestāde pārāk ilgi apstrādā iesniegumus. Tas ir amata pienākumu pārkāpums. Novēlota apstrāde šādā situācijā nav vērtējama kā konkrētā atbildīgā ierēdņa amata pienākumu pārkāpums, jo viņš nevar ietekmēt iestādes darbinieku skaitu. Taču pastāv organizācijas vaina, kas uzskatāma par tas amatpersonas vainu, kurai jārūpējas par iestādes nodrošināšanu ar darbiniekiem. (Paine F. J., Vācijas vispārīgās administratīvās tiesības. Vācijas Administratīvā procesa likums. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002. – 343. lpp.).


30.11.2005.
Rīgas pilsētā sāka masveidā mainīt pietirvietas rādītājus. Fotogrāfijās ir redzams Uzvaras bulvāris.


12.12.2005.
„Varas nodošana” no likumam neatbilstošiem pieturvietu rādītājiem pilntiesīgajām ceļa zīmēm.
30.11.2006.
Nosūtīta vēstule RD Satiksmes departamentam ar jautājumu cik pieturvietu rādītāji vēl prasa nomaiņu.
19.12.2006.
Saņemta vēstule no RD Satiksmes departamenta ar informāciju, ka atlikušie 172 pieturvietu rādītāji tiks nomainīti līdz 01.05.2007.


Ar cieņu,
Tengizs
2005. gada 20. jūnijā - 2006. gada 19. decembrī